top of page

İlgili Kişi Başvuru Formu

Genel Açıklamalar

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) kapsamında ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine veya bu kişilerin yasal temsilcilerine (“Başvuru Sahibi” veya “İlgili Kişi”), KVKK’nın 11. maddesinde kişisel verilerin işlenmesine ilişkin talepte bulunma hakkı düzenlenmiştir.

KVKK’nın 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Paşalı Grubu İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne (“Şirket”) bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Talebiniz tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde cevaplandırılacaktır.

Başvuru Yöntemi

Posta Yoluyla veya Şahsen Başvuru: Verisi işlenen çalışanımız tarafından doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu ile kimliğini tevsik edici belgelerle birlikte İnsan Kaynakları Departmanına bizzat veya posta yoluyla başvurulabilir.

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla Başvuru: Ekteki başvuru formu Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak, başvurucuya ait KEP adresinden Veri Sorumlusu’na ait Oruç Reis Mahallesi Giyimkent Sitesi Giyimkent Caddesi No.2/A Avek Plaza Esenler İstanbul   adresine gönderilmek suretiyle başvuru yapılabilir.

Başvuru Formu

İlgili kişi başvuru formunu indirmek için tıklayınız.

İLGİLİ KİŞİ BİLGİLERİ

Adı Soyadı:

 

Uyruk:

 Türkiye

 Diğer: (lütfen belirtiniz) ……

TCKN:

veya

Pasaport No / Yabancı Kimlik No:

 

 

Adres:

 

 

 

KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresi:

 

Elektronik posta adresi:

 

Telefon No / Faks No:

 

 

ŞİRKET İLE OLAN İLİŞKİNİZ

 Şirket Çalışanı ž Eski Çalışan

Çalıştığı yıllar: 

 İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım

Başvuru tarihi:

Başvurunun nereye yapıldığı ve
varsa ek açıklama:

 İş Ortağı

Açıklama:

 

 Müşteri

Açıklama:

 İşyeri Ziyaretçisi

Tarih:

İnternet Sitesi Platform Kullanıcısı

Tarih:

 Diğer

Açıklama:

 

 

BAŞVURU İÇERİĞİ

Başvuru Kapsamında İletilecek Talep Konusu

 

1.       Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum.

2.       Kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep ediyorum.

3.       Kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum.

4.       Kişisel verilerimin yurtiçinde veya yurtdışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek istiyorum.

5.       Kanunen öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini veya anonimleştirilmesini istiyorum.

6.       Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması nedeniyle bunların düzeltilmesini istiyorum.

(Lütfen açıklama kısmına düzeltilmesini istediğiniz kişisel veriniz ile ilgili detaylı bilgi veriniz.)

7.       Talebim üzerine kişisel verilerimde değişiklik yapılması halinde, kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bunun bildirilmesini istiyorum.

8.       Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığım zararın giderilmesini talep ediyorum.

(Lütfen zararınızın hangi veri işleme faaliyeti sonucunda, ne zaman ve nasıl ortaya çıktığı hakkında açıklama bölümünde detaylı bilgi veriniz.)

AÇIKLAMALAR:

6 veya 8 numaralı talepler seçilmişse, başvurunuza eksiksiz şekilde yanıt verilebilmesi için başvuru kapsamının belirli, açık ve anlaşılabilir olması gerekmektedir.

EKLER:

Ekte bilgi ve belge paylaşıyorsanız lütfen belirtiniz.

 

 

Başvurunuza Cevap Yöntemi

(Herhangi bir cevap yöntemi tercih edilmemesi halinde başvurunun yapıldığı yöntem ile cevap verilecektir)

      Adresime gönderilmesini istiyorum.

      Başvuru formunda belirttiğim elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum.

      Elden şahsen veya vekilim* aracılığıyla teslim almak istiyorum.

*Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.

İşbu başvuru formu; taleplerinize doğru, eksiksiz şekilde ve kanunda belirtilen sürede cevap verilebilmesi için düzenlenmiştir. Veri sorumlusu olarak yetkisiz kişilerin ilgili kişi başvurusu yaparak kişisel verilere yetkisiz erişimini engellemek ve kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için ek evrak ve bilgi (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkımızı saklı tutarız. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması, yanlış/yanıltıcı bilgilerle ya da yetkisiz başvuru yapılması halinde başvurunuz reddedilerek, usulsüz işlem yapan kişi hakkında yasal yollara başvurulacaktır.

Tarih:

 

 

 

Başvuru Sahibi Adı Soyadı:

 

İmza (KEP üzerinden yapılan başvurularda e-imza
kullanılabilir):

 

Başvuru sahibiyle ilişkinize ilişkin bilgiler ve/veya yetkinizi gösteren vekaletname, nüfus kayıt örneği ya da ilgili belgeyi başvurunuza ekleyerek gönderiniz.

bottom of page